Lesreglement TV Eernum

Lesreglement TV Eernum

 1. Deelname aan de lessen is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar. De cursist dient lid te zijn van TV Eernum. Uitzondering hierop geldt voor deelnemers aan het zogenoemde ‘Maak Kennis Met Tennis’ aanbod. 
 2. De reguliere trainingen duren 60 minuten en bestaan in principe uit minimaal 7 en maximaal 9 personen. Bij de jeugd kunnen dit ook grotere groepsgroottes zijn. De vastgestelde lesdag is woensdag (jeugd en volwassenen).
 3. De Tennis & Padel School probeert iedereen in te delen conform het inschrijfformulier. Mocht dit redelijkerwijs niet mogelijk zijn dan volgt overleg tussen trainer en deelnemer.
 4. Er is geen tennisles op officiële feestdagen en tijdens de basisschoolvakanties. Hier wordt rekening mee gehouden in de lesschema’s.
 5. In geval van blessures, ziekte, verhuizing, tussentijdse beëindiging door de cursist volgt geen restitutie van het lesgeld. In het geval van een langdurige afwezigheid vanwege een ernstige en/of hardnekkige blessure is het mogelijk de lessen over te dragen aan derden, mits van gelijk niveau. Hiervoor dient de cursist vooraf en uitsluitend met Tennis & Padel School Jetse Jongsma overleg te plegen.
 6. Na inschrijving dient de cursist ten alle tijden het lesgeld te voldoen en bij uitblijven van betaling staat het de declarant vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. De daaruit voortvloeiende kosten zijn in het geheel voor de cursist. 
 7. We hanteren doorlopende inschrijving. Dat betekent, dat de cursist zelf moet aangeven als hij/zij wil stoppen. Voor aanvang van de nieuwe cyclus moet de afmelding bij ons binnen zijn.
 8. Algehele afgelastingen bij slechte weersomstandigheden en/of onbespeelbare banen:
 9. – Eerste uitval les in de zomercyclus is voor eigen rekening en wordt niet ingehaald of vergoed.
 10. – Tweede uitval les in de zomercyclus is voor rekening van de Tennis & Padel School, maar wordt niet ingehaald. In plaats hiervoor wordt dat lesuur gecrediteerd op de factuur.
 11. – Derde uitval les in de zomercyclus is voor eigen rekening en wordt niet ingehaald of vergoed.
 12. – Vierde uitval les in de zomercyclus is voor rekening van de Tennis & Padel School, maar wordt niet ingehaald. In plaats hiervoor wordt dat lesuur gecrediteerd op de factuur. (bij meer dan vier uitgevallen lessen in een cycli worden de daaropvolgende lessen ingehaald).
 13. – Onder slechte weersomstandigheden valt ook uitval door extreme hitte. Bij een temperatuur van 27°C (voor de jeugd) of hoger gecombineerd met een hoge luchtvochtigheidsgraad is er sprake van uitval. Alles is echter ter beoordeling van de trainer.
 14. Maatgevend hierin is de meting zoals aangegeven op “www.weerplaza.nl/actueel/hitte-index/”. 
 15. Indien tijdens de wintercyclus trainingen uitvallen wegens weersomstandigheden, dan geldt het volgende:
 16. – Eerste uitval les in de wintercyclus is voor eigen rekening en wordt niet ingehaald of vergoed.
 17. – Tweede uitval les in de wintercyclus is voor rekening van de Tennis & Padel School, maar wordt niet ingehaald. In plaats hiervoor wordt dat lesuur gecrediteerd op de factuur.
 18. – Derde uitval les in de wintercyclus is voor eigen rekening en wordt niet ingehaald of vergoed.
 19. – Vierde uitval les in de wintercyclus is voor rekening van de Tennis & Padel School, maar wordt niet ingehaald. In plaats hiervoor wordt dat lesuur gecrediteerd op de factuur. (bij meer dan vier uitgevallen lessen in een cycli worden de daaropvolgende lessen ingehaald).
 20. Uitval door pandemieën, zoals bijvoorbeeld het Corona virus: De helft van de uitgevallen trainingen is voor rekening van de Tennis & Padel School, de andere helft is voor eigen rekening. 
 21. Bij ziekte en/of verhindering van de trainer wordt voor een vervanger gezorgd. Mocht dit niet lukken, dan wordt de les ingehaald of gecrediteerd.
 22. Leeftijd van 18 jaar is de daadwerkelijke leeftijd van 18 jaar bij aanvang van de cyclus.
 23. Het volgen van tennislessen is voor eigen risico. De vereniging en Tennis & Padel School Jetse Jongsma kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of lichamelijk letsel voortkomend uit trainingen. 
 24. In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist de Tennis & Padel School, waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.
 25. Facturering van het lesgeld wordt na de verspreiding van de lesindeling door Tennis & Padel School Jetse Jongsma gedaan. Er worden in eerste instantie 14 trainingen in rekening gebracht in de zomercyclus en 18 trainingen in de wintercyclus. Aan het einde van de cyclus wordt per groep bekeken hoeveel trainingen er daadwerkelijk gegeven zijn. Hierna volgt de eindrekening.