Lesreglement Padel TPJJ

Lesreglement Padel TPJJ

 1. Deelname aan de lessen is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar. De cursist dient lid te zijn van vereniging. Uitzondering hierop geldt voor deelnemers aan het zogenoemde ‘Leer Snel Padel’ aanbod. 
 2. De reguliere trainingen duren 50 minuten en bestaan in principe uit minimaal 4 en maximaal 5 personen. Bij de jeugd kunnen dit ook grotere groepsgroottes zijn. De vastgestelde lesdagen zijn voor Padel in Stiens: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De vastgestelde lesdagen zijn voor Padel in Burgum: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. 
 3. De Tennis & Padel School probeert iedereen in te delen conform het inschrijfformulier. Mocht dit redelijkerwijs niet mogelijk zijn dan volgt overleg tussen trainer en deelnemer.
 4. Er is geen padeltraining op officiële feestdagen en tijdens de basisschoolvakanties. Hier wordt rekening mee gehouden in de lesschema’s.
 5. In geval van blessures, ziekte, verhuizing, tussentijdse beëindiging door de cursist volgt geen restitutie van het lesgeld. In het geval van een langdurige afwezigheid vanwege een ernstige en/of hardnekkige blessure is het mogelijk de lessen over te dragen aan derden, mits van gelijk niveau. Hiervoor dient de cursist vooraf en uitsluitend met Tennis & Padel School Jetse Jongsma overleg te plegen.
 6. Na inschrijving dient de cursist ten alle tijden het lesgeld te voldoen en bij uitblijven van betaling staat het de declarant vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. De daaruit voortvloeiende kosten zijn in het geheel voor de cursist. 
 7. Algehele afgelastingen bij slechte weersomstandigheden en/of onbespeelbare banen:
  – Eerste uitval les is voor eigen rekening en wordt niet ingehaald of vergoed.
  – Tweede uitval les is voor rekening van de Tennis & Padel School, maar wordt niet ingehaald. In plaats hiervoor wordt dat lesuur gecrediteerd op de factuur.
  – Derde uitval les is voor eigen rekening en wordt niet ingehaald of vergoed.
  – Vierde uitval les is voor rekening van de Tennis & Padel School, maar wordt niet ingehaald. In plaats hiervoor wordt dat lesuur gecrediteerd op de factuur. (bij meer dan vier uitgevallen lessen in een cycli worden de daaropvolgende lessen die uitvallen gecrediteerd op de factuur).
  – Onder slechte weersomstandigheden valt ook uitval door extreme hitte. Bij een temperatuur van 27°C (voor de jeugd) of hoger gecombineerd met een hoge luchtvochtigheidsgraad is er sprake van uitval. Alles is echter ter beoordeling van de trainer.
  Maatgevend hierin is de meting zoals aangegeven op “www.weerplaza.nl/actueel/hitte-index/”. 
 8. Uitval door pandemieën, zoals bijvoorbeeld het Corona virus:
  De helft van de uitgevallen trainingen is voor rekening van de Tennis & Padel School, de andere helft is voor eigen rekening. 
 9. Bij ziekte en/of verhindering van de trainer wordt voor een vervanger gezorgd. Mocht dit niet lukken, dan wordt de les ingehaald of gecrediteerd.
 10. Leeftijd van 18 jaar is de daadwerkelijke leeftijd van 18 jaar bij aanvang van de cyclus.
 11. Het volgen van padeltrainingen is voor eigen risico. De vereniging en Tennis & Padel School Jetse Jongsma kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of lichamelijk letsel voortkomend uit trainingen. 
 12. In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist de Tennis & Padel School, waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.
 13. Facturering van het lesgeld wordt na de verspreiding van de lesindeling door Tennis & Padel School Jetse Jongsma gedaan.