Meteen naar de inhoud

Huisregels

Artikel 1. Het volgen van trainingen is alleen mogelijk als lid van de tennisvereniging.

Artikel 2. De tennislessen bij de vereniging worden verzorgd door Tennisschool Jetse Jongsma. 

Artikel 3. Plaatsing na de inschrijfdatum is dan alleen nog mogelijk, indien er ruimte is in het lesschema van de trainer en er, naar het oordeel van Tennisschool Jetse Jongsma en de trainingscoördinator van de vereniging een zinvolle groepssamenstelling mogelijk is. 

Artikel 4. Een lesuur duurt zestig minuten.

Artikel 5. Er is een onderbreking in de zomervakantie van de basisschool en de erkende Nederlandse feestdagen. Het lesschema en data wordt aan het begin van het seizoen definitief vastgesteld. 

Artikel 6. Na inschrijving dient U ten alle tijden het lesgeld te voldoen en bij uitblijven van betaling staat het de declarant vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. De daaruit voortvloeiende kosten zijn in het geheel voor de cursist. 

Afwezigheid/vervallen van lessen

Artikel 7. Indien lessen uitvallen wegens weersomstandigheden, dan komt de eerste les voor rekening van de cursist, de 2de les wordt ingehaald, de 3de niet, de 4de wel (met een maxima van 2 inhaallessen). Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald. 

Artikel 8. Indien lessen uitvallen wegens weersomstandigheden tijdens de lessessie in de winterperiode, dan worden de lessen gecompenseerd. Dat zal gebeuren door minder in rekening te brengen, dan wel restitutie. 

Artikel 9. Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training: -op de gebruikelijke tijd worden verzorgd door een vervangende trainer, met geldige KNLTB-licentie of -op een, in overleg met de trainingscoördinator van de vereniging te bepalen tijdstip, worden ingehaald. 

Artikel 10. Ziekte of afwezigheid van de cursist heeft geen invloed op het door de cursist verschuldigde lesgeld. Het bewuste lesuur komt voor de zieke of afwezige leerling te vervallen. 

Artikel 11. Indien een cursist verhinderd is, wordt hij/zij geacht dit vroegtijdig te melden bij de trainer. 

Artikel 12. Indien betaling van het lesgeld niet mogelijk is, kan de trainer, op aangeven van Tennisschool Jetse Jongsma, deelname aan de les(sen) uitsluiten tot het moment dat het lesgeld alsnog is voldaan. Deze vervallen les(sen) kan de cursist achteraf niet inhalen. 

Kwaliteit

Artikel 13. Tennisschool Jetse Jongsma zal er alles aan doen de kwaliteit van de lessen op een verantwoord niveau te houden. 

Artikel 14. De trainer zal, behalve aan speltechnische en speltactische facetten, ook aandacht besteden aan zaken als sportief gedrag op en rond de baan plus elementaire regels van sporthygiëne en blessure preventie. 

Artikel 15. Bij de junioren worden de groepen ingedeeld in groepen van 8 kinderen. Indien na de uiteindelijke trainingsindeling de groepsgrootte 6, 7, 9 of 10 personen is, heeft dit geen gevolgen. Indien het aantal lager (dan 5) of hoger (dan 10) uitvalt wordt het tarief of de trainingsduur naar onder of boven bijgesteld. Hierover is dan eerst contact met de betreffende ouders. 
Tussentijdse wijzigingen zullen worden voorgelegd en/of medegedeeld aan de trainingscoördinator van de vereniging. 

Slotbepalingen

Artikel 16. De cursist kan een aan hem/haar te geven les niet overdragen aan een derde, met uitzondering van het bepaalde in artikel 17. 

Artikel 17. Bij voortijdige beëindiging van de cursus door de cursist, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie plaats van het resterende lesgeld. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk om de lessen over te dragen aan een derde, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer. Een eventuele financiële regeling tussen de vertrekkende en de komende cursist wordt in onderling overleg vastgesteld. Tennisschool Jetse Jongsma heeft hier geen bemoeienis mee. 

Artikel 18. Het volgen van tennislessen is voor eigen risico. De vereniging. en Tennisschool Jetse Jongsma kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of lichamelijk letsel voortkomend uit trainingen. 

Artikel 19. Heeft U nog vragen en/of opmerkingen, neem dan contact op met Tennisschool Jetse Jongsma, de vereniging of de trainer. 

Artikel 20. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Tennisschool Jetse Jongsma, indien mogelijk na overleg met de trainingscoördinator van de vereniging 

Artikel 21. Facturering wordt na de eerste les van de periode gedaan door Tennisschool Jetse Jongsma. Pilot met start van wintercyclus 2020. Er worden in eerste instantie 8 van de 16 mogelijke lessen gefactureerd. Aan het einde van de cyclus wordt per lesgroep gekeken hoeveel lessen er daadwerkelijk gegeven zijn. Hierna volgt de eventuele eindrekening.